tel. 795 592 034

Bielsk Podlaski ul. Batorego 15

  

Regulamin

Klubu Malucha AKADEMIA MALUCHA

ul. Batorego 15
17-100 Bielsk Podlaski


Postanowienia ogólne

1. Klub Malucha AKADEMIA MALUCHA zwany dalej Klubem, mieści się przy ulicy Batorego 15 w Bielsku Podlaskim, reprezentowany przez Magdalenę Mańkowską - Właściciela.

2. Klub został 29 września 2016r. wpisany do REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Oznacza to, iż zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2014 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 spełniamy wszelkie normy prawne, lokalowe i sanitarne. Nasz Klub spełnia podwyższone wymagania prawa budowlanego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, przepisów ochrony przeciwpożarowej i bhp dla żłobków i przedszkoli, a także podlega pod szereg kontroli państwowych.

3. Klub sprawuje funkcję opiekuńczo- wychowawczą nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat.

4. Klub zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka, dostosowane do wieku i możliwości zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze i tematyczne oraz szerokie zaplecze literatury dziecięcej.

5. Klub funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dwutygodniowego urlopu.

6. Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.

7. Usługi świadczone przez AKADEMIĘ MALUCHA są odpłatne.

8. Przy zapisach dziecka do Klubu Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 250 zł. Opłata ta jest bezzwrotna i zapewnia rezerwację miejsca, podstawowe ubezpieczenie NNW dziecka oraz doposażenie Klubu względem potrzeb m.in.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych.

9. Czesne płatne jest do 5 dnia każdego miesiąca na rachunek firmowy Klubu AKADEMIA MALUCHA.

10. Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Klubu AKADEMIA MALUCHA

Magdalena Mańkowska:
- czesne - w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata
Nr konta bankowego : 21 1140 2004 0000 3602 7647 9761

11. W sytuacji, kiedy niemożliwe jest uiszczenie opłaty miesięcznej w wyznaczonym terminie Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Klubu o zaistniałej sytuacji i wspólnym ustaleniu rozwiązania.

12. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania oraz odbierania dzieci w wyznaczonych godzinach. 
W przypadku, kiedy dziecko będzie odbierane przez inne pełnoletnie osoby, należy złożyć stosowne oświadczenie z danymi osoby upoważnionej. 

13. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.

14. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą oddawane.

15. Podpisanie umowy z Klubem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Cennika.

16. Nieobecność dziecka w Klubie nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej opłaty miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca.


Obowiązki Klubu

1. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oferujemy profesjonalną opiekę, sprawowaną przez wykwalifikowane i doświadczone opiekunki, posiadające wykształcenie pedagogiczne, lub ukończony kurs opiekunki dziecięcej.

2. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, która jest przepełniona cierpliwością i pozytywnie nastawiona do swojej pracy z dziećmi. W ramach opłaconego abonamentu Klubik zobowiązuje się do zapewnienia przyborów higienicznych (z wyjątkiem pieluch) itp. 
3. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci.

4. W cenie czesnego, w miarę możliwości dzieci będą brały udział w:

- codziennej gimnastyce ogólnorozwojowej

- zajęciach edukacyjnych

- zabawach rytmiczno-muzycznych ze śpiewem i wierszykami

- zabawach na świeżym powietrzu w pogodne dni

- zajęciach rozwijających motorykę małą i dużą

- zabawach manipulacyjnych, konstrukcyjnych, plastycznych

- czytaniu bajek, oglądaniu książeczek

- nauce higieny, kultury osobistej, stopniowym usamodzielnianiu się np. podczas jedzenia

- zajęciach relaksacyjnych, masażykach, słuchaniu muzyki dziecięcej i poważnej

- zabawach dowolnych.

5. W ramach opłaconego abonamentu Klub zobowiązuje się do zapewnienia przyborów higienicznych (z wyjątkiem pieluch) itp.

6. Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w Klubie i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki w ciągu 90 minut.

7. W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma wyraźne objawy choroby.

8. Personel Klubu nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw.

9. Klub zapewnia wyżywienie dzieciom. Posiłki dowożone są przez sprawdzoną firmę cateringową.

10. Klub zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci.

11. Klub zapewnia miejsce dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (pieluchy, smoczki, pościel, ubranka na zmianę).

Obowiązki Rodzica/Opiekuna

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Klubie jest złożenie karty zgłoszeniowej dziecka, karty informacyjnej dziecka, uiszczenie opłaty wpisowej, podpisanie umowy oraz regularne opłacanie czesnego.

2. Rezerwacji miejsca w Klubie dokonać można poprzez wpłacenie opłaty wpisowej, w dniu podpisania umowy, do rąk Właściciela Klubu. W innym przypadku rezerwacja miejsca oraz umowa wygasa, a wolne miejsce proponowane jest następnym, zainteresowanym Rodzicom/Opiekunom.

3. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku podpisanej wyprawki, która obejmuje: 
- dwa komplety podpisanych ubrań na zmianę
- kapcie lub skarpety antypoślizgowe
- ulubiony kubek niekapek lub butelkę do picia, 
- smoczek- jeśli dziecko używa

- kubeczek, szczoteczke i paste do zębów

- ręczniczek

- pościel


4. Rodzic/Opiekun może przebywać z dzieckiem w Klubie w ramach tzw. adaptacji nie dłużej, niż 5 minut zaraz po przyprowadzeniu dziecka do placówki. Po tym czasie dziecko powinno być zostawiane pod opieką Klubie. Regulacja ta jest podyktowana dobrem dziecka, ułatwia mu bowiem wyrobienie sobie odpowiedniej rutyny. Tym samym nie rozprasza to uwagi innych podopiecznych.

5. Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomić personel Klubie o każdej nieobecności dziecka w danym dniu najpóźniej do godziny 8.00 bieżącego dnia.

6. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany przyprowadzać zdrowe dziecko oraz ma obowiązek informowania Personel Klubu o stanie zdrowia w momencie przyprowadzenia go do Klubu.

7. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte, żeby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby.

8. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Klubu, Rodzice/Opiekunowie powinni poinformować na piśmie Właściciela Klubu z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.

9. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub nr telefonu Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Klub.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Klubem a Rodzicem/Opiekunem.

2. Rodzice/Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie oraz cenniku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie, a także podczas rozmów z Rodzicami. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.

3. Rodzice/Opiekunowie mają prawo wyrazić zgodę na publikację zdjęć z udziałem swojego dziecka na stronie internetowej.

4. Klub  nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone przez dziecko z domu do Klubie.